Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej 5 letniej kontroli stanu technicznego budynków
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu przy ul. Oleskiej 5

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 2 okresowej 5 letniej kontroli stanu technicznego 21 budynków mieszkalnych, 3 techniczno-usługowych, obiektów małej architektury oraz dróg i chodników.

Pożądany termin zakończenia wykonania przeglądów: do 20.12.2019r.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wykazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tych zadań dostępna jest tutaj do samodzielnego pobrania lub  w siedzibie Spółdzielni
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie: do godz. 13.00 dnia 15.11.2019r.